www.budcomart.pl    |    telefon: 783 027 018    |    email: biuro@budcomart.pl

Jesteś tutaj: GWARANCJA

GWARANCJA

Warunki gwarancyjne

 1. BudComArt PC gwarantuje, że każdy nabyty produkt sprzętowy jest wolny od wad materiałowych i jakościowych w przypadku zwykłego korzystania z produktu w okresie gwarancyjnym.
 2. Okres gwarancyjny dla nabytego produktu rozpoczyna się w pierwotnej dacie nabycia podanej na paragonie lub fakturze, chyba że BudComArt PC określi inaczej.
 3. Jeśli w okresie gwarancyjnym nabyty produkt nie działa zgodnie z gwarancją, nabywca może wówczas skontaktować się z BudComArt PC w celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego.
 4. Zależnie od rodzaju usterki oraz wybranego poziomu wsparcia Klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu serwisowym.
 5. W przypadku konieczności dostarczenia produktu do centrum serwisowego produkt ten powinien być dostarczony w opakowaniu firmowym lub w sztywnym pudełku z nienaruszonymi klapami, zabezpieczony wewnątrz odpowiednim materiałem amortyzującym. Każdy przedmiot powinien być zawinięty osobno.
 6. Ewentualne usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie.
 7. Czas, w którym uszkodzone produkty pozostają w naprawie nie jest wliczany w okres gwarancji. Maksymalny dopuszczalny czas naprawy wynosi 30 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia sprzętu do serwisu.
 8. Karta Gwarancyjna powinna być kompletnie i czytelnie wypełniona, podpisana przez sprzedawcę i nabywcę oraz nie zawierać skreśleń, poprawek itp.
 9. Szczegółowe warunki gwarancji: www.budcomart.pl -> GWARANCJA > warunki gwarancji oraz w sklepie stacjonarnym .
 10. Gwarancja producenta nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, wady spowodowane niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją Obsługi użytkowaniem produktu oraz wady spowodowane zdarzeniami losowymi. Elementy urządzenia uszkodzone mechanicznie tracą gwarancję.
 12. Gwarancją nie jest objęte odtworzenie danych lub oprogramowania Klienta. Serwis może odmówić naprawy gwarancyjnej w przypadku niezgodności numerów seryjnych produktu z numerami seryjnymi zawartymi w Karcie Gwarancyjnej, nieczytelnych zapisów, zmiany lub braku numeru seryjnego produktu, stwierdzenia dokonania  nieautoryzowanej naprawy, naruszenia plomb gwarancyjnych produktu lub wchodzących w jego skład podzespołów bądź użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 13. W przypadku zgłoszenia usterki nieobjętej gwarancją serwis może obciążyć Reklamującego kosztami diagnozy i logistyki.
 14. Gwarancja niniejsza dotyczy sprzętu; w przypadku oprogramowania gwarancja dotyczy tylko nośnika. Niniejsza gwarancja jest wyłączną gwarancją przysługującą Klientowi na terenie Polski.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl